مصرف عصاره ی آویشن، از میزان اضطراب در موش های آزمایشگاهی کاست. محققان یکی از دلایل اضطراب را افزایش سطح گونه های فعال اکسیژن و وجود تنش اکسیداتیو می دانند.

بازدید: ۸

> ادامه مطلب

بهارنارنج و کاهش اضطراب و استرس؛ مصرف عصاره ی بهارنارنج اثر آرامش بخشی چشمگیری دارد و اضطراب را کاهش می دهد. بهارنارنج، سبب کاهش اضطراب زایمان می شود. 

بازدید: ۲

> ادامه مطلب