جلوگیری از فعالیت ویروس HIV با مصرف بادرنجبویه؛ یافته ها نشان دادند که عصاره ی آبی بادرنجبویه مانع بروز تغییرات پاتولوژیکی القا شده توسط HIV-1 می شود. 

بازدید: ۹

> ادامه مطلب