خاصیت ضد سرطانی میخک؛ دلیل خاصیت ضد سرطانی میخک را اثر آن بر القاء سم زدایی آنزیم ها و مهار مواد سرطان زای شیمیایی دانسته اند. 

بازدید: ۱۱

> ادامه مطلب