در سال ۲۰۱۱ مطالعه ای با هدف مقایسه اثر عصاره سنبل الطیب و اثر دارونما بر درمان اختلال وسواس فکری-عملی انجام و نتایج آن منتشر شد.

بازدید: ۸

> ادامه مطلب

عصاره ۱۰۶ گونه از گیاهان دارویی برای سنجش پتانسیل فعالیت مهاری لیپاز مورد بررسی قرار گرفت. در میان عصاره ها، عصاره زیرفون یکی از اثرگذارترین عصاره ها بود.

بازدید: ۵

> ادامه مطلب